ÁLLÁSPÁLYÁZAT !

         Felpéc Község Önkormányzata

            a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
 pályázatot hirdet

                       falugondnok

                                                          munkakör betöltésére.


A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A munkavégzés helye: Győr-Moson-Sopron megye, 9122 Felpéc, Dózsa utca 9.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Falugondnoki feladatok ellátása, figyelemmel a szociális igazgatásról és szociális ellátásról szóló 1993. évi III. törvényben és az ágazati rendeletekben foglaltakra, a vonatkozó önkormányzati rendelet, a szakmai program, valamint a munkaköri leírás alapján. Lényeges feladatok: falugondnoki gépjármű vezetése, közreműködés a szociális étkeztetésben, az egészségügyi ellátáshoz való hozzájutás biztosításában (rászorultak szakrendelésre szállítása), a háziorvosi rendelésre szállításban, az egyéb egészségügyi intézménybe szállításban, gyógyszerkiváltásban, gyógyászati segédeszközökhöz való hozzájutás biztosításában, óvodás és iskolás gyermekek szállításában, a közösségi, művelődési, sport-és szabadidős tevékenységek szervezésében, az egyéni hivatali ügyek intézésének segítésében, az egyéb lakossági szolgáltatások szervezésében.

Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.


Pályázati feltételek:

• 8 általános,

• falugondnoki alapképzettség vagy e képzettség megszerzésének vállalása

• B kategóriás jogosítvány,
• gépjárművezetői gyakorlat

• magyar állampolgárság
• cselekvőképesség

• büntetlen előélet

Elvárt kompetenciák:

• helyismeret

• jó szintű kommunikációs készség,
• jó szintű együttműködőképesség

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

• fényképes szakmai önéletrajz,
• falugondnoki alapképzettséget igazoló okirat másolata, vagy nyilatkozat arról, hogy falugondnoki képzésen való részvételt vállalja, és a feladat ellátásához szükséges képesítést megszerzi,
• nyilatkozat arról, hogy a pályázatban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben
szükséges kezeléséhez hozzájárul,
• iskolai végzettséget igazoló okmányok másolata,
• 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, vagy annak megkérését igazoló irat,
• érvényes gépjárművezetői engedély másolata

A munkakör betölthetőségének időpontja:  A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. december 6.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Kuglics Tamás polgármester nyújt, a 06/20/9206-527 telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

• Postai úton, a pályázatnak Felpéc Község Önkormányzata címére történő megküldésével (9122 Felpéc, Dózsa utca 9.). Kérjük a borítékon feltüntetni a munkakör megnevezését: falugondnok.
• Elektronikus úton Kuglics Tamás polgármester részére a polhivfelpec@gmail.com e-mail címen keresztül,
• Személyesen: Kuglics Tamás polgármester, Győr-Moson-Sopron megye, 9122 Felpéc, Dózsa utca 9.


A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatokról a képviselő-testület dönt, amely fenntartja a jogot a pályázati eljárás érvénytelenné nyilvánítására.

A pályázat elbírálásának határideje: 2021. december 10.

A pályázati kiírás közzétételének további ideje, helye: 2021. november 9. 

https://www.facebook.com/photo/?fbid=243402741099989&set=a.192696042837326